Europas første spaceport bør ligge i Norge

Målsettingen til Andøya Spaceport er på kommersielt grunnlag å skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Andøya Space Center AS (ASC) søker om utvidelse av egenkapitalen på opptil 1 300 mill. kroner for etablering av oppskytningsbasen gjennom datterselskapet Andøya Spaceport AS (ASP).

Lykkes vi med å etablere Andøya Spaceport nå, kan Norge ta en strategisk posisjon i europeisk romindustri.

En utbygging av Andøya er vurdert til å gi eierne rimelig avkastning på investeringen og forventes dessuten å gi betydelige lokale, regionale og nasjonale næringsrelaterte ringvirkninger. Det vil kunne gi nasjonal romindustri et løft, og ikke minst: Norge vil kunne bli plassert tydelig på kartet med et svært fremtidsrettet prosjekt.

Timingen er rett

Grunnene til at en slik etablering i Norge er helt riktig nå, er først og fremst timingen i markedet, slik at grunnlaget for lønnsom kommersiell drift er tilstede. Det er et voksende marked for bruk av små satellitter. Fordelen med å bruke mindre bæreraketter er bedre forutsigbarhet for tidspunktet for en oppskytning, mulighet til å være en eksklusiv kunde og bedre mulighet til å påvirke baneposisjoner – faktorer som er av forretningsmessig kritisk betydning. Private aktører forventes også å øke sin tilstedeværelse fra ca. 12% til over 60% av omsetningen. Markedsanalyser viser at det nå foregår utvikling av over 40 ulike bæreraketter for dette formålet, men at det mangler tilpassede oppskytningsbaser. Det er en slik tilpasset oppskytningsbase ASP ønsker å etablere.

Hvorfor Andøya Spaceport?

ASP har også særskilte fortrinn for å lykkes sammenlignet med andre planlagte og konkurrerende oppskytningsbaser. Fortrinnene er blant annet knyttet til den geografiske plasseringen langt mot nord, som gjør det mulig med en direkte oppskytning til de såkalte polare jordbanene. Videre er ASC-konsernets eksisterende kompetanse og lange erfaring med basedrift for oppskytning av forskningsraketter et fortrinn.

Sentralt i den globale utviklingen

Romvirksomhet betegnes ofte som den fjerde industrielle revolusjon (Industry 4.0). Den stadig økende digitaliseringen av verden krever stadig større datamengder og forbedret kommunikasjonsmuligheter.  Verden trenger bedre jordobservasjon, eksempelvis av interesse for aktører innen jordbruk, skogsforvalting, havovervåking osv. Verden har akutt behov for bedre kommunikasjonsløsninger, og det er småsatellitter som gir de største mulighetene til å drive global innovasjon og utvikle nye tjenester. Den teknologiske utviklingen i satellittbransjen, med miniatyrisering og bruk av lavkostnads kommersielle komponenter, gjør det også mulig å lage små, rimelige, men likevel effektive satellitter. Produksjonstiden per satellitt er kortet dramatisk ned. Markedet for små satellitter fremstår dermed som særlig ekspansivt i de kommende årene.

Først i Europa

ASP ønsker å bli den første oppskytningsbasen i Europa for små satellitter. Det legges opp til at kapitalinnskuddet på 1 300 mill. kroner blir utbetalt i faser iht. prosjektets utvikling. ASP vil styrke Norges posisjon i den fjerde industrielle revolusjon (Industry 4.0), og ikke bare etablere en «spaceport”, men også bidra til å utvikle en romindustri med et økosystem av leverandører og teknologi.

For mer informasjon

Konsernsjef

Odd Roger Enoksen

ore@andoyaspace.no

+ 47 481 61 200

Bilder

Vedlagt er bilder som dere kan fritt bruke mot å kreditere Andøya Spaceport som kilde.

Video