Hvorfor er det så viktig å få en spaceport til Norge?


Andøya Space Center (ASC) har sendt en søknad til regjeringen om 1,3 milliarder kroner til etablering av en oppskytningsbase for små satellitter på Børvågen, Andøy. Den skal etableres gjennom datterselskapet Andøya Spaceport (ASP). Framveksten av små og kapable satellitter både til jordobservasjon og kommunikasjon og en økt privatisering av romfarten har ført til et økt behov for dedikerte oppskytningstjenester for små satellitter.

Verden trenger bedre jordobservasjon, eksempelvis av interesse for aktører innen jordbruk, skogforvaltning, havovervåkning osv. Bare siden år 2000 har naturkatastrofer som sykloner, orkaner, jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og tørke rammet 3.5 milliarder mennesker og påført skade for over 16 billioner kroner.
NewSpace-satellitter kan blant annet bidra til at vi kan forutsi naturkatastrofer tidligere og være bedre forberedt. Spesielt for utviklingsland kan dette utgjør forskjellen mellom liv og død. En mer omfattende og effektiv jordobservasjon vil være viktig for å kunne oppdage tørke, beskytte vegetasjon og jordbruk, samt undersøke hva som skjer med de store havstrømmene når klimaet endrer seg. En stadig mer digitalisert verden trenger også bedre kommunikasjonsmuligheter for å utvikle nye tjenester. Like viktig er det å øke bredbåndstilgangen globalt, slik at flere kan få muligheten til å delta i digitaliseringen.

– Hvis Norge noen gang skal ta posisjon i NewSpace, er timingen nå eller aldri, sier konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center.

For Vesterålen vil en etablering av denne kaliberen bety muligheten til å bygge et økosystem av leverandører og teknologibedrifter som ønsker å analysere data fra satellittene. Man vil tiltrekke seg forskningsmiljøer og akademia som ønsker egne satellitter, være tilknyttet ASP og ikke minst forske dataen fra satellittene. Det er heller ingen tvil om at ASP vil stimulere flere studenter til å satse på realfag og teknologi her i Norge. For at vi skal lykkes med et taktskifte innen norsk romindustri er det avgjørende å ha gode rekrutteringsmuligheter.
Kommersielt grunnlag

Målsettingen til Andøya Spaceport er på kommersielt grunnlag å skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Mindre og mindre satellitter og bæreraketter har gjort den nye romindustrien (NewSpace) svært kostnadseffektiv, og åpner opp for et kommersielt grunnlag for en spaceport i Europa. Andøya Spaceport har soleklare fortrinn både med rett beliggenhet, nettverk og erfaring. Kommersielle aktører vil ifølge prognosene øke sin tilstedeværelse fra ca. 12 prosent til over 60 prosent av omsetningen av NewSpace. Markedsanalyser viser også at hele 120 ulike bæreraketter utvikles for dette formålet globalt, men at det mangler tilpassede oppskytningsbaser. Det er en slik tilpasset oppskytningsbase ASP ønsker å etablere, men er ikke alene i kappløpet.
Ringvirkninger for regionen

Utbyggingen vil ifølge beregningene fra Samfunnsøkonomisk Analyse kreve 149 årsverk årlig i de tre årene 2020-2022 som er direkte sysselsatt med å bygge den aktuelle infrastrukturen. I tillegg kommer ringvirkninger fra dette (indirekte og induserte virkninger) på 172 årsverk. Ved full drift i 2024 er det forventet at Andøya Spaceport vil ha 108 fulltidsansatte. Videre har vi beregnet ringvirkningene (indirekte og induserte virkninger) av aktiviteten på Andøya Spaceport til 88 årsverk. De indirekte ringvirkningene utgjøres av både Andøya Spaceport sine kjøp av varer og tjenester, samt arbeidsreisende i forbindelse med kampanjer (oppskytninger).

Full drift av oppskytningsbasen vil innebære at to kampanjer kan foregå parallelt. Driften av Andøya Spaceport vil innebære etterspørsel etter en rekke varer og tjenester fra lokale underleverandører. Eksempler fra dagens leverandørliste viser at Andøya Space Center etterspør varer og tjenester fra blant annet kraftnæringen, bygg- og anleggsnæringen, tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, teknisk konsulentvirksomhet, varehandel og engroshandel lokalt. Videre vil gjennomføring av kampanjer tiltrekke seg mange arbeidsreisende til Andøya. Disse vil gi økt etterspørsel etter overnattings- og serveringstjenester, varehandel og transporttjenester spesielt.

Derfor mener vi at Andøya Spaceport er en etablering som både vil gi regional vekst, økt fokus på bærekraft, men også være en viktig aktør i utviklingen av Europa og Norge.