Spørsmål og svar

Vil du også sende oss spørsmål, forslag eller innspill?

UTDANNELSE

Andøya Spaceport høres ut som en kjempespennende arbeidsplass. Hva slags kompetanse vil dere være på jakt etter? Hilsen (forhåpentligvis) fremtidig ansatt :)

Respons fra Andøya Spaceport: Så bra at du ønsker å bli med å bygge opp en unik kapasitet i Norge. Andøya Spaceport kommer til å bli realisert stegvis og hvilken type kompetanse det er bruk for vil variere med hvor langt prosjektet er kommet. Alle ledige stillinger vil bli publisert her og du kan også sende inn en åpen søknad.

FAUNA / DYREVELFERD

Vil dere vurdere tiltak som kan lempe på miljøkonsekvensene for naturmangfold og beitedyr?

Respons fra Andøya Spaceport: Det er stilt krav til en begrenset inngjerding av området slik at beite skal kunne foregå uhindret rundt næringsområdene og uten hinder til å vandre mellom fjellområdene og strandsonen. ASP har intensjoner om å tilpasse sin virksomhet til eksisterende næring i området så godt det lar seg gjøre og vil tilstrebe en god dialog med blant annet beitenæringen for å begrense en eventuell negativ påvirkning.

ANNET

Hvor stor del av myrområdet vil bli berørt av prosjektet?

Respons fra Andøya Spaceport: Samlet er det planlagt et masseuttak på opptil 283 dekar. Dette arealet er i dag klassifisert som myrareal, men med varierende tykkelse i myrdekke. Mengden CO2 utslipp knyttet til uttak av myr, beregnes utfra hvor tykt myrdekket er. Det er gjennomført grunnboring i området og for arealet til masseuttaket er det varierende myrtykkelse, estimert til gjennomsnittlig tykkelse på 1,5 meter.

Det er stilt krav om tilbakeføring av landskap og overflate etter at masseuttak er ferdigstilt. Myr- og torvmasser skal mellomlagres særskilt, slik at dette kan utgjøre «nytt» toppdekke til tilbakeført areal. Likefullt vil en slik prosess medføre frigivelse av bundet CO2 og tilbakeført terreng vil ikke utgjøre ny myr, men vil bli tilgrodd med stedegne gras og lyngvegetasjon.

Samlet beslaglegger tiltaket et relativt lite areal med myr, spesielt sett i forhold til andre eksisterende myrarealer både i og tilgrenset planområdet, samt øvrige deler av Andøya. I utredningene gjennomført er det vurdert at bidraget tiltaket innebærer på den samlete belastningen på myrsystemer som økosystem i Norge er akseptabel. Samtidig tar ASP sitt miljøavtrykk på alvor og ønsker å minimere dette ved å ikke bare begrense beslag på myr, men også etterleve en «grønn» profil både i design av bygningsmasse og gjennom daglig drift ved anlegget. Det vil være fokus på summen av avtrykket til oppskytningstjenesten.

FAUNA / DYREVELFERD

I konsekvensutredning fra Norconsult står det at prosjektet vil kunne utradere en hekkeplass for fiskemåker. Det er også knyttet miljøbekymringer til utbygging av myrområdet. Hvordan ser dere på dette?

Respons fra Andøya Spaceport: Realisering av Andøya Spaceport og utfylling i sjø vil ha miljøkonsekvens i større eller mindre grad. Gjennom arbeidet med konsekvensutredninger er det gjennomført en rekke avveininger for å minimere inngrepene og miljøkonsekvens. Planlagt tiltak med oppskytningsrampe i sjø er valgt å ligge langs etter grunner og skjær som støtte for sikker byggegrunn og for å minimere utfyllingsbehovet. En av konsekvensene vil være at Børvågskjæran forsvinner og dermed hekkeplass for eksisterende fiskemåkekoloni. Konsekvens av dette er vurdert til at området blir sterkt forringet/ødelagt.

Gjennom sitt miljøovervåkningsprogram vil ASP kontinuerlig arbeide for å minimere konsekvensene av utbyggingen for naturmangfoldet. Erfaringer fra andre oppskytingsfasiliteter som Kennedy Space Center (KSC) i Florida (kjent for oppskyting av romfergen) og Kourou i Fransk-Guiyana, viser at dyrelivet rundt slike infrastrukturer ofte opplever vekst som følge av at området har begrenset menneskelig trafikk. En undersøkelse fra KSC viste for eksempel at antall hekkende hvithodehavørn økte fra 6 reir i 1979 til 12 reir i 2009. Det er dermed ikke usannsynlig at molo i Børvågen vil komme til å bli hekkeplass og habitat for både sjødyr og fugl.

ANNET

Hei hei Noe jeg har lurt litt på: Hvordan vil en oppskytning påvirke flytrafikk til og fra Andøya lufthavn? Hvilke restriksjons-/fareområder vil være aktive? Og ved restriksjoner, hvor lenge vil flytrafikk til og fra Andøya lufthavn bli påvirket?

Respons fra Andøya Spaceport: Det som begrenser luftfart ifm utskytningen er hvis det blir aktivert et “Fareområde Luft” som strekker seg inn i planlagt flyrute. For utskytning av en satellittbærer fra Nordmela ser vi ikke for oss at et slikt fareområde får en utforming slik at det strekker seg inn i området rundt Andøya Lufthavn. Det kan allikevel være at AVINOR ønsker at det ikke skal lande eller ta av fly fra Andøya Lufthavn under utskytning fra Nordmela (Her har AVINOR vide fullmakter til å legge begrensninger), men da vil det i så fall være små forsinkelser på noen minutter det er snakk om. Utskytning av en satellittbærer vil være planlagt til et svært begrenset tidsrom på dagen slik at noen forsinkelser av betydning for luftfarten anser vi som lite sannsynlig.

VARSLING AV UTSKYTNING

Hvordan vil dere varsle lokalbefolkningen ved oppskytning?

Respons fra Andøya Spaceport: Per i dag varsler vi luftfart, skipsfart samt via lokalaviser. Vi utreder nå en SMS-varslingstjeneste som skal være offentlig tilgjengelig, noe vi tror – sammen med eksisterende kanaler – vil være med å gi best mulig forutsigbarhet for alle parter.

TURISME

Hva om folk går tur i fjellet under oppskytning?

Respons fra Andøya Spaceport: Folk kan gå i fjellet så lenge de ikke oppholder seg innenfor sikkerhetssonen. Beitedyr vil kunne forekomme innenfor de områdene som ikke er inngjerdet.

ANNET

Hvem skal kontrollere hvilke typer satellitter som skal skytes opp?

Respons fra Andøya Spaceport: Andøya Spaceport kommer til å velge 2 – 3 rakettleverandører som vi mener vil være de beste samarbeidspartnerne til Andøya som helhet. Her vil deres innovasjonsevne, konkurransekraft, ønske om å utvikle Andøya i fremtiden og miljøperspektivet stå i sentrum.

Satellitteierne vil på sin side velge den rakettleverandøren de mener har best mulighet til å lykkes med deres oppskytning. Myndighetene utarbeider nå også med en ny romlov som forventes vil gi de overordnede føringene både sikkerhets- ansvars- og risikomessig.

STØY

Er det gjort analyser i forhold til lydbølger i hav?

Respons fra Andøya Spaceport: Det er ikke gjort lydsimuleringer i hav, men vi oppfordrer deg til å lese konsekvensanalysen for støy og komme med tilleggsspørsmål hvis noe er mangelfullt.

VEIER

Vil det bli gjort en trafikkanalyse for Andøy?

Respons fra Andøya Spaceport: Ja, det er laget for drift, men ikke for anleggsfase, se «Rapporter».

INFRASTRUKTUR

Hvordan foregår drivstofflevering? Skjer det via kai, båt eller bil?

Respons fra Andøya Spaceport: Alt drivstoff blir levert med bil.

VEIER

Kan man risikere at det går mye anleggstrafikk igjennom Nordmela?

Respons fra Andøya Spaceport: Anleggstrafikk vil helt klart forekomme. Trafikkanalyse og planbeskrivelse legger opp til å så langt som mulig å unngå anleggstrafikk gjennom Nordmela. Det er mulig med omkjøring via Fv 976.

ANNET

Er Bømyra utelukket for fremtidig industriutvikling?

Respons fra Andøya Spaceport: Planprogrammet for Bømyra er satt på vent, i påvente av ferdigstillelse av Børvågen. Vi utelukker ikke at Bømyra kan være aktuell på et senere tidspunkt for tilstøtende aktiviteter. Om planprogrammet for Bømyra videreføres, vil avgjøres rundt årsskiftet 2019 / 2020.

ANNET

Hvorfor valgte dere Børvågen?

Respons fra Andøya Spaceport: Børvågen skilte seg tidlig ut grunnet best egnethet i forhold til skytevinkler, sikkerhetssoner og miljøhensyn.

TURISME

Er dere i dialog med Nasjonal turistveg?

Respons fra Andøya Spaceport: Vi har hatt flere møter med dem og det er gjort endringer i blant annet utformingen av molo som tar hensyn til innvendingene de har hatt.

TURISME

Vil dere tilrettelegge med toaletter på utkikksposter for å se på rakettutskytningene?

Respons fra Andøya Spaceport: Nei, men dette er innspill som vi vil ta videre med kommunen.

TURISME

Kan man se rakettutskytningene fra Nøss?

Respons fra Andøya Spaceport: Her spørs det litt hva man mener med utskytningen. Fra Nøss vil man ikke kunne se raketten forlate selve utskytningsrampen, men man kan jo selvfølgelig se raketten etter at den har gått klar av fjellene.

INFRASTRUKTUR

Hva er forskjell på planprogram, planbeskrivelse og planbestemmelser?

Respons fra Andøya Spaceport: Planprogram = redegjør for planprosess og utredninger ved planvarsel. Planprogram fasen for dette var over etter vedtak juni 2018.
Planbeskrivelse = er hele planforslag, samt redegjørelse av konsekvensutredninger og skal nå i høst legges ut til offentlig ettersyn. Planbeskrivelsen blir eventuelt vedtatt og gir retningslinjer for utbygning.
Planbestemmelser = juridisk dokument som vedtas sammen med planbeskrivelse.

INFRASTRUKTUR

Vil dere oppgradere veien mellom Andenes og Nordmela?

Respons fra Andøya Spaceport: Veier er Fylkeskommunens anliggende. Til orientering planlegges det å bygge en intern industrivei mellom næringsarealene og utskytningsrampene, slik at den offentlig veien vil ikke bli påvirket av aktiviteten foruten stengning under oppskytning.

Vil du også sende oss spørsmål, forslag eller innspill?