Veien frem til etablering av Andøya Spaceport


Andøya Space Center (ASC) har lenge ønsket å utvide sine aktiviteter på Andøya ved å etablere oppskytningsbase for småsatellitter. Dette vil gjøre selskapet mindre sårbart for aktivitetssvingninger i eksisterende forretningsområder, parallelt med at selskapet vil kunne ta en sterk og tidlig posisjon i det voksende globale markedet innenfor «New Space».
Dette vil også innebære mange nye arbeidsplasser, samt posisjonere Andøya som basis for romindustri klynge i betydelig europeisk målestokk for den norske romindustrien. Andøyas særskilte fortrinn til denne type aktivitet er uomtvistelig med en geografisk plassering som gir oss direkte oppskytning til polare og solsynkrone baner uten kostbare «dogleg-manøvre», relativt lav fly- og båttrafikk, samt sterk eksisterende infrastruktur med flyplass og havner. ASC-konsernets eksisterende kompetanse og lange erfaring med oppskytning av forskningsraketter et også store fortrinn for denne nye satsningen.

To mulighetsstudier har tidligere blitt gjennomført, uten at det var tilstrekkelig markedsgrunnlag for å gå videre med en etablering. De siste årene har markedet for småsatellitter vært i så sterk vekst at planene ble gjenåpnet. Verden trenger bedre jordobservasjon, eksempelvis er det stor global interesse for å dele mer data og kunnskap innen jordbruk, skogforvaltning, havovervåking osv. Verden har også behov for bedre kommunikasjonsløsninger, og småsatellitter gir enorme muligheter til å drive global innovasjon og utvikle nye tjenester. Den teknologiske utviklingen i satellittbransjen, gjør det også mulig å lage små, rimelige, men likevel effektive satellitter. Produksjonstiden per satellitt er også kortet dramatisk ned. Markedet for små satellitter fremstår dermed som særlig ekspansivt i de kommende årene.
Høsten 2017 ble det utarbeidet forslag til Planprogram for områderegulering og konsekvensutredninger i samarbeid med Andøy kommune for to områder, Børvågen og Bømyra, da utvidelse av virksomheten mot dette nye markedet ville kreve et større areal enn det som finnes på dagens lokalitet i Oksebåsen. Planprogram ble vedtatt juni 2018 av Andøy Kommune og ble fremmet som en Områderegulering etter Plan og bygningsloven §12-2.

Børvågen ble til slutt valgt på grunnlag av geografisk plassering i forhold til aktuelle frie skytevinkler, sikkerhetssoner og avstand til boligbebyggelse, miljøhensyn i tillegg til tilgjengelig areal for intern service og infrastruktur. Våren 2018 startet ASC en mulighetsstudie i samarbeid med Norsk Romsenter som ble ferdigstilt februar 2019. Studiet vurderte om prosjektet var teknisk, kommersielt og rettslig gjennomførbart.

Konklusjonen var at en utbygging av en oppskytningsbase for småsatellitter vil gi eiere avkastning på investeringen i tillegg til at det kan forventes å gi betydelige næringsrelaterte ringvirkninger. Studien var dermed basis for kapitalsøknaden ASC leverte til Nærings og fiskeridepartementet 20. februar 2019, hvor selskapet søkte om en utvidelse av egenkapitalen på opptil 1 300 mill. kroner for etablering av oppskytningsbasen gjennom datterselskapet Andøya Spaceport AS (ASP – etablert mai 2018).
Målsettingen til Andøya Spaceport er på kommersielt grunnlag å skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020, parallelt med at nasjonale interessert kan bli ivaretatt. ASP ønsker og håper å bli den første oppskytningsbasen i Europa for små satellitter, siden vi tror det foreligger store konkurransefortrinn for den aktøren som kommer først. Det knyttes store forventninger til lokale, regionale og nasjonale ringvirkninger til etableringen.

Det har blitt lagt vekt på samråd med involverte partner gjennom hele planprosessen og denne innspillsiden er en forlengelse av dette. Still spørsmål, kom med innspill til hva vi må tenke på i den videre prosessen eller kanskje har du forslag til hva som kan være «spin-offs» av satsningen. Vi ser frem til å høre fra deg